De grootste gids naar slotenmaker Beernem

Ten zuiden daarvan werden wegens tien ‘haertsteeden’ aangeslagen: ‘Adriaen den Dorst Indt Vlyes’. Deze dreef ons herberg, welke betreffende de geschiedenis van Delft mits 't ware is samengevlochten. Dat gold verder sinds ze in ons ‘sociëteit’ werden herschapen.

Een tachygrafie ofwel snelschrijfkunst en de stenografie, welke door ons stelsel over tekens dit gesprokene woordelijk teruggeeft, hebben een schoonschrijfkunst verdrongen. Dit voorgeslacht schijnt meer tijd en geduld te beschikken over gehad teneinde de mirakels betreffende de etsnaald en der graveerstift met de ganzenpen na te streven dan aan de haastige eeuw is te beurt gevallen.

U bezit betreffende de ondertekening betreffende ons overeenkomst op 9 december 2014 voorkomen, het wij mits Maten met dit Rob Scholte Museum die dag met ons Open Brief tot behalve bestaan gekomen.

In de Pepersteeg woonden 2 kleerma­kers, een schoenmaker en ons hoedenmaker in een eigen woonhuis. De laatste gaf, uitgezonderd 3 stookplaatsen, een fornuis met. Daarnaast waren er 2 bakkers, welke elk met 2 ovens en ons fornuis werkten.

Behalve de brouwerij ‘Int Hoeffyser' woonde Gerrit Fransz. Meerman, een hoofdschout aangaande Delft, welke over 1584-1609 het gewichtig ambt bekleedde. Mevr. Bosboom-Toussaint bezit hem in hoofdhaar ‘Delftsche wonderdocter’ vanuit hoofdhaar rijke fantasie onuitwisbaar neergezet mits ons forse, vrije, rustige poorter over een fier burgergeslacht, welke naast het bekleden over een publiek ambt nog een ander evenement placht uit te oefenen. Meerman was dan ook graankoper, bijvoorbeeld men het destijds noemde.

Dat een Gemeente ons gerenomeerde schilder en zijn prachtige collectie in een deuren bezit zou ze met trots en respect behoren te vervullen.

In ons van de huizen aan een noordzijde der Nieuwe Kerk woonde een werkman, die ‘spintewyelmaeker’ over zijn werkzaamheid was. Het werktuig het toen zelfs in een hoogste standen der maatschappij algemeen gebruikt en in ere gehouden werd gaat hem destijds echt ons voldoend bestaan gaat beschikken over verschaft.

Een zuidzijde over de Breesteeg bevatte bij verschillende het huis en een werkplaats over ‘sylversmit’ Jan Adriaensz. met een paar schoorstenen en ons ‘sylversmit ofte forneuxken’, een klein fornuis vanwege bestaan beurs.

Nader wordt alsnog vermeld een zekere Jannitgen Jansdr de Wasser. Ofschoon men niets bijzonders over haar weet, kan ik zeker ook niet nalaten een zorg op hoofdhaar ‘aangaande’ te vestigen, die bewijst, dat daar meer Jan de Wassers zijn geweest dan die, wiens huwelijksleven op de beroemde prent over de jeugd werd voorgesteld en berijmd.

Tevens aan een zuidzijde betreffende de Vlamingstraat treffen we weinig bijzonders met, uitgezonderd een huisje betreffende 4 haardstede, waar overeenkomstig aangifte zijner huisvrouw, „Mr. Jan Smeerdeborst’ woonde. Hoe deze met dien toenaam kwam is slechts te gissen. Omdat deze aangaande beroep chirurgijn ofwel „meester’ was, zal deze voor de uitoefening zijner praktijk vermoedelijk dikwijls met bestaan patiënten de raad beschikken over gegeven om zich de borst te smeren, wanneer een recept wegens ettelijke kwalen aangaande het edel bekijk hier lichaamsdeel.

over der Burch oefenden tevens hun nering aan het Antieke Delft uit. Een laatste was brouwer ‘Inde Chimbel’ ofwel ‘Ros-bel’ (ons kleine schel of bel zoals daar bijvoorbeeld aan een narren- of arrentuig wordt tot uw beschikking).

Even verder woonde ons ‘heuyckmaecker’, wiens woonhuis heette ‘Inden Wenteltrap’. Deze vervaardigde dit vrouwenkledingstuk huik genaamd, het men de voorloopster met een moderne regenmantel zou kunnen benoemen.

Een ‘Stadts Wage’ stond voor ‘memorie’ genoteerd. De bovenverdieping werd bewoond door  iemand die twee haardsteden aangaf. Die aangifte kan zijn desalniettemin doorgehaald, vermoedelijk daar hij onder de vrijdom van het haardstedengeld viel.

Dat een en ander goed samenging, wijsheid in de Raad namelijk en wegens­treffelijkheid over fabrikaat, daarvan getuigen de resoluties in die dagen genomen, zowel wanneer een vermaard­heid betreffende dit oud-Delfts bier en met dit ‘Delfsch puyck’, ons middel met een voormalige lakenindustrie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “De grootste gids naar slotenmaker Beernem”

Leave a Reply

Gravatar